1. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym w umowie wypożyczenia terminie w stanie nie gorszym niż wynikało by to z normalnego zużycia.
 2. Istnieje możliwość wydłużenia terminu wypożyczenia po wcześniejszym kontakcie osobistym lub telefonicznym z Wypożyczalnią oraz uiszczenia wpłaty za dalszy okres najmu, na wskazany przez Wypożyczalnie rachunek bankowy.
 3. W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Wypożyczalnią, za każdy dzień zwłoki zostanie pobrana potrójna opłata dzienna (przyjmując za podstawę 1/30 – dniową cenę wypożyczenia wg. cennika). Kwota ta potrącona zostanie z kaucji.
 4. Cena najmu wraz z wysokością kaucji podana jest zawsze w opisie danego produktu.
 5. Wypożyczony sprzęt należy oddać Wynajmującemu czysty. W przypadku oddania sprzętu brudnego Wynajmujący naliczy Najemcy karę w wysokości 50zł. Kara zostanie rozliczona z kaucji wpłacanej przez Najemcę.
 6. Wypożyczający oświadcza, że sprzęt będzie użytkowany pod wskazanym przez niego adresem.
 7. Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczający zobowiązuje się do nie użyczania sprzętu osobom trzecim i do nie dokonywania w nim żadnym zmian oraz nie instalowania do niego dodatkowego oprzyrządowania niezgodnego z instrukcją użytkowania producenta.
 8. Wypożyczalnia oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie i w stanie możliwym do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Z chwilą wydania wypożyczanego przedmiotu ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia lub utraty przechodzi na Wypożyczającego.
 10. Za awarię sprzętu będzie się uznawać usterkę powstałą w trakcie eksploatacji sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, natomiast uszkodzenie to usterka powstała w wyniku złej, niezgodnej z instrukcją, eksploatacji sprzętu lub celowych działań Najemcy. Za uszkodzenie będzie również uznawane całkowite zniszczenie sprzętu przez Najemcę, uniemożliwiające jego dalsze użytkowanie. Zagubienie sprzętu lub jego kradzież będzie uznawana jak całkowite zniszczenie.
 11. W przypadku uszkodzenia przedmiotu przez Najemcę, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy.
 12. W przypadku zniszczenia/uszkodzenia, trwałego zabrudzenia bądź utraty przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości tego przedmiotu, według stanu z dnia wypożyczenia i cen rynkowych w dniu jego zwrotu, lub cen rynkowych w dniu w którym zwrot miał nastąpić.
 13. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia, a także zwrotu kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się w polskich złotych, w ciągu 7 dni od upływu okresu najmu sprzętu.
 14. W sprawach nie unormowanych UMOWĄ NAJMU i REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.